p-methylbenzylidene-(4-chlorophenyl)-amine

p-methylbenzylidene-(4-chlorophenyl)-amine