p-methylbenzylidene-(3-nitrophenyl)-amine

p-methylbenzylidene-(3-nitrophenyl)-amine