(p-methylbenzylidene)-(3-methylphenyl)-amine

(p-methylbenzylidene)-(3-methylphenyl)-amine