p-methylbenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine

p-methylbenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine