p-methylbenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine

p-methylbenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine