p-methylbenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine

p-methylbenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine