p-methoxybenzylidene-nonyl-amine

p-methoxybenzylidene-nonyl-amine