p-methoxybenzylidene-hexyl-amine

p-methoxybenzylidene-hexyl-amine