p-methoxybenzylidene-(3-methylphenyl)-amine

p-methoxybenzylidene-(3-methylphenyl)-amine