p-methoxybenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine

p-methoxybenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine