p-methoxybenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine

p-methoxybenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine