p-chlorobenzylidene-propyl-amine

p-chlorobenzylidene-propyl-amine