p-chlorobenzylidene-octyl-amine

p-chlorobenzylidene-octyl-amine