p-chlorobenzylidene-hexyl-amine

p-chlorobenzylidene-hexyl-amine