p-chlorobenzylidene-heptyl-amine

p-chlorobenzylidene-heptyl-amine