p-chlorobenzylidene-benzyl-amine

p-chlorobenzylidene-benzyl-amine