p-chlorobenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine

p-chlorobenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine