p-chlorobenzylidene-(4-bromophenyl)-amine

p-chlorobenzylidene-(4-bromophenyl)-amine