p-chlorobenzylidene-(3-methylphenyl)-amine

p-chlorobenzylidene-(3-methylphenyl)-amine