p-chlorobenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine

p-chlorobenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine