p-chlorobenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine

p-chlorobenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine