p-chlorobenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine

p-chlorobenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine