p-chlorobenzylidene-(3-bromophenyl)-amine

p-chlorobenzylidene-(3-bromophenyl)-amine