p-bromobenzylidene-phenyl-amine

p-bromobenzylidene-phenyl-amine