p-bromobenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine

p-bromobenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine