p-bromobenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine

p-bromobenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine