1-Chlorobenzene, 4-(4-bromobenzylidenamino)-

1-Chlorobenzene, 4-(4-bromobenzylidenamino)-