p-bromobenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine

p-bromobenzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine