p-bromobenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine

p-bromobenzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine