p-bromobenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine

p-bromobenzylidene-(3-chlorophenyl)-amine