Benzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine

Benzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine