Benzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine

Benzylidene-(3-methoxyphenyl)-amine