Benzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine

Benzylidene-(3-ethoxyphenyl)-amine