Benzylidene-(3-chlorophenyl)-amine

Benzylidene-(3-chlorophenyl)-amine