3-Methyl-1,6,8-tris[(trimethylsilyl)oxy]anthra-9,10-quinone

3-Methyl-1,6,8-tris[(trimethylsilyl)oxy]anthra-9,10-quinone