methyl 2-(4-isopropoxyphenyl)acetate

methyl 2-(4-isopropoxyphenyl)acetate