3-(4-Methoxy-phenyl)-2-methyl-propionic acid, methyl ester

3-(4-Methoxy-phenyl)-2-methyl-propionic acid, methyl ester