4-ethyl-3,5-dithiaheptane

4-ethyl-3,5-dithiaheptane