3-ethyl-2,4-dithiahexane

3-ethyl-2,4-dithiahexane