3,3-dimethyl-2,4-dithiahexane

3,3-dimethyl-2,4-dithiahexane