2,6-dimethyl-4-ethyl-3,5-dithiaheptane

2,6-dimethyl-4-ethyl-3,5-dithiaheptane