2,4-dimethyl-3,5-dithiahexane

2,4-dimethyl-3,5-dithiahexane