2,3-dimethyl-4,5-dithiahexane

2,3-dimethyl-4,5-dithiahexane