2,2-dimethyl-4,5-dithiahexane

2,2-dimethyl-4,5-dithiahexane