2,2,4-Trimethyl-1,3-dithiane

2,2,4-Trimethyl-1,3-dithiane