1-(6'-hydroxyhexyl)-3-methyl-7-propylxanthine, O-TFA

1-(6'-hydroxyhexyl)-3-methyl-7-propylxanthine, O-TFA