5-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-2-phenylhydrazide

5-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-2-phenylhydrazide