Chloromethyl 8-chloro-octanoate

Chloromethyl 8-chloro-octanoate