Chloromethyl 7-chloro-octanoate

Chloromethyl 7-chloro-octanoate