Chloromethyl 6-chloro-octanoate

Chloromethyl 6-chloro-octanoate